Aanmelden (ook zij-instroom)

De aanmeldprocedure in het kort!

Je meldt je aan bij het Bornego College door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar onze school. Als ouder/verzorger kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier voor instroom vanuit groep 8 of via het aanmeldformulier zij-instroom voor leerlingen die al elders op een school voor voortgezet onderwijs zitten.

Aanmelden voor klas 1

Je meldt je aan bij het Bornego College door dit aanmeldingsformulier vóór 15 maart in te vullen en op te sturen naar onze school. Meestal doet de juf of meester dat samen met de ouder(s)/verzorger(s). Zodra we de gegevens hebben*, ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een bevestiging op de mail.
* De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kan het worden opgevraagd bij ons servicebureau (0513) 80 18 00. Het formulier wordt dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Meer informatie over aanmelden voor klas 1, de toelating tot het eerste jaar, de plaatsingswijzer, passend onderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) vind je op deze pagina van groep 7 & 8.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere school voor voortgezet onderwijs bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier. Leerlingen die de overstap willen maken naar een andere VO-school worden geadviseerd om dit ruim op tijd te doen. Het advies is 10 weken voordat jij de overstap wilt maken.

 

De aanmeldprocedure

Het aanmeldformulier bestaat uit twee delen. Deel 1 is het aanmeldformulier dat ingevuld wordt door de ouder(s)/verzorger(s). Deel 2 is het onderwijskundig rapport. Dit deel wordt ingevuld door de huidige school. In dit deel staat onder andere het schooladvies.

Wanneer wij de aanmelding hebben ontvangen, dan wordt het formulier voorzien van een datum van binnenkomst. Deze datum is van belang in verband met de periode die wij kunnen benutten als onderzoeksperiode. Wanneer wij een aanmelding hebben ontvangen, wordt door ons onderzocht of de leerling geplaatst kan worden op het gewenste niveau en of er ook extra ondersteuning nodig is. Wij moeten binnen zes weken, of eventueel met een verlenging van 4 weken, uitsluiting geven over de toelating en of eventuele ondersteuning geboden kan worden.

Het schoolbestuur van onze school bepaalt of uw kind wordt toegelaten op het Bornego College. Het schoolbestuur kijkt bijvoorbeeld naar het schooladvies van de basisschool. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Zorgplicht!

De school heeft zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat wij deze leerlingen een passend onderwijsaanbod moeten aanbieden. Dat kan zijn binnen onze school, maar het kan ook een advies zijn voor een passend onderwijsaanbod bij een andere school, waaronder het voortgezet speciaal onderwijs.

Recht op bezwaar en beroep wij de leerling niet toelaten

Als een leerling door ons niet wordt toegelaten of geplaatst wordt in een andere opleiding dan waarvoor de leerling is aangemeld, bieden wij ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne procedure. De interne procedure biedt het Bornego College en ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om binnen korte tijd met elkaar in gesprek te komen. Dit leidt mogelijk tot een ander inzicht bij een of beide partijen zodat, in het belang van de leerling, op korte termijn duidelijkheid ontstaat over de plaatsing binnen de school of bij een andere school. Omdat er sprake is van zorgplicht, blijven wij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijsaanbod in de regio.

Het staat ouders en verzorgers vrij om direct of na gebruikmaking van de interne procedure, de landelijke bij de wet vastgelegde procedures te volgen en daarbij onafhankelijke instanties bij geschillen tussen scholen en ouders/verzorgers in te schakelen.

De volledige procedure vindt u hier. Bij vragen naar aanleiding van de procedure of een aanmelding kunt u contact opnemen met ons door een mailtje te sturen naar info@bornego.nl. U kunt ook bellen naar (0513) 80 18 00.