bij een veilige school

Het Bornego College wil een veilige school zijn voor de leerlingen. Als dit gevoel wordt aangetast, nemen we dat hoog op.

Vertrouwenspersoon

Intern
Op iedere locatie is een vertrouwenspersoon bij wie leerlingen met vragen of problemen terecht kunnen. Weten wie de vertrouwenspersoon van een locatie is? Klik dan op de locatie Junior of Lyceum.

Extern
Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Marjolein de Raad, T 06-14427765, E m.de.raad@ziggo.nl.

Meldpunt
Wanneer het nodig is om met een vertrouwenspersoon buiten de school te overleggen, dan kan er contact worden gezocht met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs.
T (0900) 11 13 111. Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Protocol tegen pesten

Bij een veilige school past ook het pakket maatregelen dat we hebben genomen om pesten tegen te gaan. We hebben een protocol tegen pesten opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt dat pesten niet kan. Ons beleid is erop gericht pesten te voorkomen. Tijdens lessen wordt structureel aandacht besteed aan pesten. Klik hier voor het pestprotocol.

Klachtenreglement en -afhandeling

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Mochten er klachten of problemen zijn, dan is het zaak deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Als er problemen zijn met een bepaalde docent, dan moet een leerling in eerste instantie zelf proberen met hem of haar een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de coach en eventueel daarna met de afdelingsleider, directeur en College van Bestuur. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door de externe vertrouwenspersoon: Marjolein de Raad, T 06-14427765, E m.de.raad@ziggo.nl.

Wat te doen als een klacht niet opgelost kan worden door een gesprek, of als het gesprek geen bevredigend resultaat heeft gehad? Neem in dat geval contact met de school op door een mail te sturen naar klachten@bornego.nl. Wij zorgen er dan voor dat de klacht vertrouwelijk wordt behandeld en bij de juiste persoon terechtkomt.

Het Bornego College is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Onze klachtenregeling na instemming van de medezeggenschapsraad.

Adres:

GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 38 61 697
E-mail: info@gcbo.nl
W www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.