bij een veilige school

Het Bornego College wil een veilige school zijn voor de leerlingen. Als dit gevoel wordt aangetast, nemen we dat hoog op.

Vertrouwenspersoon

Intern
Op iedere vestiging is een vertrouwenspersoon bij wie leerlingen met vragen of problemen terecht kunnen. Weten wie de vertrouwenspersoon van een vestiging is? Klik dan op de vestiging Junior & Mavo of Lyceum.

Extern
Er is ook een externe vertrouwenspersoon mevrouw Marjolein de Raad, T 06-14427765, E m.de.raad@ziggo.nl.

Meldpunt
Wanneer het nodig is om met een vertrouwenspersoon buiten de school te overleggen, dan kan er contact worden gezocht met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs,
T (0900) 11 13 111. Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Protocol tegen pesten

Bij een veilige school past ook het pakket maatregelen dat we hebben genomen om pesten tegen te gaan. We hebben een protocol tegen pesten opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt dat pesten niet kan. Ons beleid is erop gericht pesten te voorkomen. Tijdens lessen wordt structureel aandacht besteed aan pesten. Klik hier voor het pestprotocol.

Klachtenreglement en -afhandeling

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Mochten er klachten of problemen zijn, dan is het zaak deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Als er problemen zijn met een bepaalde docent, dan moet een leerling in eerste instantie zelf proberen met hem of haar een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de coach/mentor en eventueel daarna met de afdelingsleider, vestigingsdirecteur en College van Bestuur. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door de externe vertrouwenspersoon, Marjolein de Raad, T 06-14427765, E m.de.raad@ziggo.nl.

Wanneer het probleem niet intern kan worden opgelost, kunt u uiteindelijk kiezen voor de formele klachtenprocedure. Het Bornego College is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Onze klachtenregeling is vastgesteld door het bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad (Klachtenreglement en Klachtenafhandeling).

Adres:

GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 38 61 697
E-mail: info@gcbo.nl
W www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.