bij het leren

Sommige leerlingen hebben extra vakinhoudelijke begeleiding nodig of ondersteuning bij het leren. Daar helpen wij ze bij.

Remedial Teaching (RT)

Leerlingen met eventuele leerachterstanden bij spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen nodigen we uit voor Remedial Teaching (RT). Dat doen we in overleg met de ouders en op grond van de informatie van de basisschool. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning op de onderdelen waar ze dat nodig hebben.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie kunnen op het Bornego College rekenen op begeleiding passend bij hun behoefte. Er is RT voor leerlingen met dyslexie en er is op iedere locatie een dyslexiecoach.

De coach informeert ouders/verzorgers over de aanpak en heeft een paar keer per jaar een persoonlijk gesprek met de leerling. Weten wie de dyslexiecoaches zijn? Klik op de locatie voor deze informatie: Junior, Lyceum.

Dyslectische leerlingen krijgen bovendien een dyslexiepas waarin staat welke hulpmiddelen zij mogen gebruiken op school en of ze recht hebben op bijvoorbeeld extra tijd bij een toets.

Alle informatie over onze aanpak rondom dyslexie is terug te lezen in het dyslexieprotocol.

Ernstige rekenproblematiek

Leerlingen met ernstige rekenproblematiek krijgen bij ons op school begeleiding passend bij hun onderwijsbehoefte.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen van het mavo kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarvoor moet een leerling voldoen aan enkele landelijk vastgestelde criteria. De screening of een leerling in aanmerking komt voor lwoo vindt plaats bij de toelating tot klas 1. Bij die screening wordt gekeken naar:

  • leerachterstanden op de gebieden begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen/ wiskunde;
  • intelligentie of cognitieve capaciteit;
  • sociaal emotionele ontwikkeling.

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor lwoo ontvangt het Bornego College een subsidie. Daarmee kunnen wij passende ondersteuning bieden, zoals huiswerkbegeleiding en remedial teaching.

We werken niet met een aparte lwoo-klas. Kinderen met lwoo kunnen onderwijs volgen samen met leerlingen zonder lwoo.

Voor meer informatie kunt u de flyer lwoo downloaden.