onze doelen

Op Bornego Junior & Mavo werken we voortdurend aan groei en verbetering van het onderwijs. Naast de doelen die zijn omschreven in het strategisch beleidsplan van het hele Bornego College, heeft iedere afdeling ook zijn eigen doelen. Deze doelen zijn vastgelegd in de afdelingsplannen. Bij Junior & Mavo staan voor de komende jaren eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en maatwerk centraal. Hiermee willen we leerlingen optimaal voorbereiden op hun vervolg route.

Mentoraat

Al onze leerlingen hebben een eigen mentor. Hij of zij is het vaste en zichtbare aanspreekpunt in de school. Een goed contact met de mentor is belangrijk. Daarom werken we met mentorlessen. In klas 1 hebben we ‘intensief’ mentoraat. Hierbij is de mentor meer een coach die de leerling helpt om eigenaar te worden van zijn leerproces. De leerling en de ouders hebben driemaal per jaar een gesprek met de mentor waarin de leerling de regie heeft. In de overige leerjaren wordt nog met het “gewone” mentoraat gewerkt.

Loopbaanbegeleiding

In ons onderwijs staan leerlingen voor belangrijke, toekomstbepalende keuzes. Samen met de mentor en de decaan kijken zij goed naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen bereiken. We streven naar een toekomstdossier waarin alle activiteiten rondom studie- en beroepskeuze worden vastgelegd. Bovendien komen oud-leerlingen steeds vaker op school, in de les, vertellen hoe hun (studie)loopbaan verloopt.

Leerlingondersteuning

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kan zijn: hulp bij de schoolvakken, extra ondersteuning voor taal en rekenen, faalangstreductie training of training sociale vaardigheden. We willen dat er aandacht en respect voor elkaar is en we streven naar een goede invoering van passend onderwijs

Veilig leer- en werkklimaat

We spreken elkaar aan op gedrag. Door duidelijke afspraken en regels te maken, helpen wij elkaar hierin. Daarnaast treden we actief op tegen pesten.

Maatwerk

Op Bornego Junior & Mavo hebben we oog hebben voor de verschillen tussen leerlingen. We willen daar steeds beter mee omgaan. Dat betekent dat we inzetten op verschillende werkvormen en keuzemogelijkheden voor leerlingen. We werken met duidelijke en indien nodig persoonlijke leerdoelen.

Opbrengstgericht werken

Net zoals leerlingen leren van wat ze doen, willen wij dat ook. Daarom besteden we veel aandacht aan het meten van resultaten. Deze worden geanalyseerd en leiden tot verbeterpunten. We leggen ons oor te luister bij leerlingen, ouders en medewerkers en hopen zo van elkaar te leren. Naast de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken werken we daarom ook met leerling- en ouderklankbordgroepen.