leerlingen met autisme

Informatie voor ouders en leerlingen over de pilot Synthese Heerenveen havo/vwo

Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland heeft geconstateerd dat er in de regio geen dekkend aanbod is voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS). RENN 4 kan de leerlingen met deze beperkingen, die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, momenteel geen regulier havo- en vwo-diploma bieden. Ook is er in de regio nog een kleine groep thuiszitters met ASS problematiek, die een havo- of vwo-diploma zouden kunnen halen als daar een passende voorziening voor zou zijn. In samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs willen OSG Sevenwolden, het Bornego College en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) dit mogelijk maken door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen: Synthese, passend onderwijs voor leerlingen met ASS in Heerenveen e.o.

Inmiddels hebben we daarvoor de instemming van de medezeggenschapsraden en de goedkeuring van de toezichthouders. Vanaf schooljaar 2018 – 2019 gaan we starten voor een kleine groep bovenbouwleerlingen een eerste pilot. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in de TAN (Talentencollege Noord) is ontwikkeld vormt de basis. Aan de pilot nemen 5 of 6 leerlingen deel die nu al op een van de drie scholen staan ingeschreven en al in de bovenbouw van de havo en vwo aanwezig zijn of een overgangsbewijs hebben aan het eind van dit schooljaar voor de bovenbouw van havo of vwo. Uiterlijk in augustus 2019 start een programma voor maximaal 15 leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3.

Hieronder de belangrijkste informatie op een rij:

Synthese Heerenveen (passend onderwijs voor leerlingen met ASS)

• Het betreft een samenwerking tussen drie scholen te weten: VSO De Zwaai, OSG Sevenwolden en het Bornego College;
• De samenwerking beoogt een gezamenlijke onderwijsaanpak voor leerlingen op havo/vwo niveau, met een beperking in het autistisch spectrum, die maatwerk ondersteuning nodig hebben gerelateerd aan gedragsontwikkeling passend bij autisme (ASS);
• Er wordt per augustus 2018 een pilot gestart met een gepersonaliseerd bovenbouwprogramma voor 5 a 6 leerlingen, die in schooljaar 2017 – 2018 al staan ingeschreven bij een van de scholen en al in de bovenbouw van de havo en vwo aanwezig zijn of een overgangsbewijs hebben aan het eind van dit schooljaar voor de bovenbouw van havo of vwo.;
• Augustus 2019 wordt gestart met een pilot voor de leerjaren 1,2 en 3 voor maximaal 15 leerlingen;
• De leerlingen uit Heerenveen e.o. die volgend schooljaar starten in VSO De Zwaai of daar in hun tweede of derde leerjaar bezig zijn,  kunnen vanaf dat moment de overstap maken naar Synthese als dat voor hen een passend programma is,
• Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in een daarvoor specifiek nog in te richten prikkelarme leeromgeving in een bijgebouw bij de locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden aan de Schans;
• Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen leerlingen deelnemen aan een aantal reguliere lessen op Fedde Schurer;
• De leerlingen worden begeleid door een specialist van De Zwaai en een studiecoach van de school;
• Het onderwijs wordt verzorgd door vakdocenten van OSG Sevenwolden en het Bornego College;
• De leerlingen volgen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het reguliere havo/vwo programma.

Voorwaarden voor de toelating:

1. De leerling wordt ingeschreven bij De Zwaai, school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig tot het VSO
2. De leerling heeft een gestelde diagnose door een GZ-psycholoog/psychiater.
3. De leerling is in staat om onderwijs te kunnen volgen op het niveau havo/vwo. Dit is aantoonbaar vanuit cognitief onderzoek en de resultaten van de didactische ontwikkeling o.a. op grond van de Plaatsingswijzer of de Cito LOVS methode gebonden toetsen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Marrit van der Werf via mwerf@bornego.nl of T: 0513-801804 of Aagg Toering via a.toering@sevenwolden.nl of T: 0513-644973.