leerlingen met autisme

Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland heeft geconstateerd dat er in de regio geen dekkend aanbod is voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS). RENN4 kan de leerlingen met deze specifieke ondersteuningsvraag/-behoefte, die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, momenteel geen regulier havo- en vwo-diploma bieden.[MvdW1]  Ook is er in de regio nog een kleine groep thuiszitters met ASS problematiek, die een havo- of vwo-diploma zouden kunnen halen als daar een passende voorziening voor zou zijn.

In samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs willen het OSG Sevenwolden, Bornego College en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) dit mogelijk maken door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen: Synthese, passend onderwijs voor leerlingen met ASS problematiek in Heerenveen e.o.
Vanaf schooljaar 2018 – 2019 zijn we met een pilot gestart met een kleine groep bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in de TAN (Talentencollege Noord) is ontwikkeld vormt de basis. Er nemen 5 of 6 leerlingen deel die ook al op één van de drie scholen stonden ingeschreven en al in de bovenbouw van de havo en vwo aanwezig zijn of een overgangsbewijs hebben/hadden aan het eind van afgelopen schooljaar voor de bovenbouw van havo of vwo.

Voor schooljaar 2019-2020 wordt deze bovenbouwgroep doorontwikkeld naar 10 á 12 leerlingen. Dit is een heterogene groep in niveau en leeftijd.

Meer over Synthese en de samenwerking met RENN4, Bornego College en Sevenwolden