Contactpersonen

Locatieleiding

Directeur 
Dhr. Mark Kwakman
T. (0513) 80 18 00
E mkwakman@ogmf.nl

Afdelingsleider

Afdelingsleider mavo
Dhr. Edwin Poiesz
T (0513) 80 18 43
E epoiesz@ogmf.nl

Afdelingsleider havo
Dhr. Kees van den Akker
T (0513) 80 18 27
E cvandenakker@ogmf.nl

Afdelingsleider vwo
Mevr. Marjan Wolthuis
T. (0513) 80 18 25
E mwolthuis@ogmf.nl

Decanen

Decaan havo
Mevr. Jelly Brouwer
T (0513) 80 18 23
E jbrouwer@ogmf.nl

Decaan vwo
Mevr. Ina Huitema
T (0513) 80 18 24
E ihuitema@ogmf.nl

Coördinatoren

Leerlingcoördinator klas 3, 4 mavo
Mevr. Sjoukje Kroon
E skroon@ogmf.nl

Leerlingcoördinator klas 3 havo/vwo
Dhr. Michel Redeker
E mredeker@ogmf.nl

Leerlingcoördinator klas 4 en vwo-5
Dhr. Johan van Dalfsen
T (0513) 80 18 31
E jvandalfsen@ogmf.nl

Leerlingcoördinator klas havo-5 en vwo-6
Mevr. Marlon Lenstra – Wiekamp
E mwiekamp@ogmf.nl

Ondersteuningscoördinatoren mavo, havo, vwo
Mevr. Sjoukje Kroon
E skroon@ogmf.nl

Dhr. Jelmer Detmar
E jdetmar@ogmf.nl

Mevr. Nadine Blaak
E nblaak@ogmf.nl

Overig

Vertrouwenspersoon
Mevr. Sygrid Slagman
E sslagman@ogmf.nl

Dhr. Jacob Hoekstra
E jhoekstra@ogmf.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevr. Marjolein de Raad
T 06 14 42 77 65
E m.de.raad@ziggo.nl

Coördinator beleid tegen pesten
Dhr. Michel Redeker
E mredeker@ogmf.nl

Dyslexiecoach
Mevr. Amarins Feenstra
E afeenstra@ogmf.nl

Examensecretaris mavo
Dhr. Jacob Hoekstra
E jhoekstra@ogmf.nl

Examensecretaris havo/vwo
Mevr. Nenke Gietema
E ngietema@ogmf.nl

Functionaris gegevensbescherming
Mevr. Zafer Arslaner
T (030) 88 96 575
E fg@lumengroup.nl

Jongerenteam in de school (JIDS)

Jongerenwerker
Mevr. Sanne Lolkema
T (06) 52 32 76 84
s.lolkema@caleidoscoopheerenveen.nl

Jeugdverpleegkundige
Mevr. Lonneke Zijlstra
T (06) 55 55 18 59
E lonneke.zijlstra@ggdfryslan.nl