medezeggenschap

Via deze pagina informeert de deelraad (DR) belangstellenden over haar werkzaamheden op het Bornego College.

De deelraad wil de inspraak van ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers bij de besluitvorming bevorderen. Heeft u na het lezen van de achterliggende informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van de deelraad, Sjoukje Jansma sjansma@ogmf.nl.

Over MEDEZEGGENSCHAP

Waarom Medezeggenschap? De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doel: het bevorderen van de inspraak van de ouders (voogden, verzorgers), leerlingen en het personeel bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het Bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directie). De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Meer informatie over de WMS vindt u hier.

Er is medezeggenschap op het niveau van de scholengroep OGMF, dit noemen we de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Er is ook medezeggenschap op de scholen, die is georganiseerd in deelraden. U vindt hier de informatie over de deelraad van het Bornego College. Er zal ook een ruimte komen waar de informatie van de GMR te vinden is.

Agenda

De deelraad vergadert zes tot acht keer per jaar, op donderdagavond op het Bornego Junior. De personeelsgeleding vergadert daarnaast ook apart, op een dinsdagmiddag. De data voor het lopende schooljaar zijn hier te vinden. Ook de goedgekeurde notulen staan op die pagina.

Reglementen en jaarverslag