organisatie van de ondersteuning

We doen er alles aan om onze leerlingen een leerzame en fijne tijd op school te bieden. We ondersteunen hen daarbij waar dat nodig is. De ondersteuning en intensiteit hangt af van de situatie en kan daardoor per leerling verschillen.

Voor al onze leerlingen (en hun ouders) geldt dat de mentor het eerste aanspreekpunt is. Als de mentor het nodig vindt, kan vervolgens interne of externe ondersteuning worden ingeschakeld. De ondersteuning bij ons op school is geregeld via onderstaande lijnen.

Downloads

Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior & Mavo 2019 – 2023

Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Lyceum 2019 – 2023

Leerlingcoördinatoren

Op het Bornego College werken we met teams van docenten. Ieder team heeft een zogenaamde leerlingcoördinator. Hij of zij is een belangrijke gesprekspartner voor de mentor als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan door de mentor en vakdocenten kan worden geboden.

In de praktijk zullen de meeste ouders geen rechtstreeks contact met de leerlingcoördinatoren hebben. De mentor is en blijft het vaste aanspreekpunt.

Volledigheidshalve hebben we de namen van de leerling coördinatoren vermeld onder het kopje ondersteuning bij de vestiging (klik hier voor Junior & Mavo, Lyceum).

Ondersteuningscoördinator

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. Iedere Bornego-vestiging heeft een eigen coördinator die de ondersteuning op de vestiging organiseert en monitort.

Wie dat op de vestigingen zijn, staat vermeld bij het kopje ondersteuning per vestiging (klik hier voor Junior & Mavo, Lyceum).

Ondersteuningsadviesteam/Multidisciplinair overleg

In het ondersteuningsadviesteam werken wij samen met externe deskundigen. Deze deskundigen zetten zich gezamenlijk in voor de ondersteuning van jongeren bij wie een behoefte is gesignaleerd. Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een ondersteuningsadviesteam.

Stafmedewerker onderwijs & ondersteuning

De stafmedewerker onderwijs & ondersteuning coördineert de ondersteuning Bornego breed. De ondersteuningscoördinatoren van de vestiging kunnen indien nodig een beroep doen op de kennis en expertise van deze medewerker waarvan de naam en contactgegevens hieronder zijn vermeld:

Marrit van der Werf
T (0513) 80 18 04
E mwerf@bornego.nl

Orthopedagoog

De orthopedagoog heeft een adviserende rol binnen de school richting mentoren, docenten, leerlingen en ouders bij vragen rondom de ontwikkeling van de leerling. Het kan zijn dat de orthopedagoog een klas of leerling tijdens de les observeert, eventueel onderzoek doet of ouders en school adviseert over het laten doen van onderzoek bij een daarvoor gespecialiseerde organisatie.

CJG in de school

Het Bornego College werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de school. Dit doen we samen met CJG zodat we eventueel risicogedrag van jongeren eerder kunnen signaleren en er daardoor ook eerder op kunnen inspelen.