Wat doet de DEELRAAD?

De deelraad praat over alles wat met het Bornego College op school- en locatieniveau te maken heeft. Beleidsstukken van de directie worden eerst voorgelegd aan de deelraad. De deelraad doet meer dan alleen praten. De deelraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag serieus moet reageren op elk advies van de deelraad. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag de goedkeuring nodig heeft van (een geleding van) de deelraad. Bij instemmingsrecht is er vaak instemming nodig van alle geledingen.

De ouder-/leerlinggeleding en de personeelsgeleding in de deelraad hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Vele bevoegdheden worden dan ook door de deelraad als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

De leden van de DEELRAAD BORNEGO COLLEGE

De deelraad heeft leden. In het voortgezet onderwijs zijn dat ouders, leerlingen en leerkrachten. Alle leden mogen stemmen voor de deelraad en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. Het personeel vormt de personeelsgeleding. De ouders en leerlingen vormen de ouder-/leerlinggeleding. Op het Bornego College bestaat de raad uit 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. De ouder-/leerlinggeleding is even groot als de personeelsgeleding.

De deelraad van het Bornego College bestaat op dit moment uit:
Personeel
Jasper Hoekstra (voorzitter), Sjoukje Jansma (secretaris), Wilma Bouhof en André Vellema
Ouders
Alwin Sixma en Anneke van Gellekom
Leerlingen
Yaren Ipeksoy en Tijn Lubberts

Vergaderingen deelraad

De deelraad vergadert zes tot acht keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De deelraad moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de deelraad bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. De deelraad plaatst de agenda en de goedgekeurde notulen hier.

Communicatie DEELRAAD

De deelraad communiceert vooral via deze website. Het personeel wordt op de hoogte gehouden door middel van de weekberichten. Ouders, verzorgers en leerlingen kunnen bovendien nieuws van de deelraad verwachten via de nieuwsbrief van het Bornego College die een aantal keer per jaar uitkomt.

Contact

Heeft u punten waarvan u wilt dat de deelraad die bespreekt, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw bijdrage sturen naar Sjoukje Jansma, secretaris van de deelraad (jas@bornego.nl) of doorgeven aan een van de andere vertegenwoordigers namens personeel, ouders of leerlingen.