over MR

Waarom Medezeggenschap? De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doel: het bevorderen van de inspraak van de ouders (voogden, verzorgers), leerlingen en het personeel bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het Bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directie). De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Meer informatie over de WMS vindt u hier.

De leden van de MR

De MR heeft leden. In het voortgezet onderwijs zijn dat ouders, leerlingen en leerkrachten. Alle leden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. Het personeel vormt de personeelsgeleding. De ouders en leerlingen vormen de ouder-/leerlinggeleding. Op het Bornego College bestaat de raad uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. De ouder-/leerlinggeleding is even groot als de personeelsgeleding.

De MR van het Bornego College bestaat op dit moment uit:

Personeel
Herman de Haan (voorzitter), Matthew Livsey, Marnix van der Paauw, Marjolein van den Berg, Ina Bredewout, Wilma Bouhof, Sonja de Jong, André Vellema en Hans Wildeboer namens het bevoegd gezag.

Ouders
Gerda de Jong, Bauke Wierda, Alwin Sixma en Anneke van Gellekom.

Leerlingen
Yaren Ipeksoy, Loes de Graaf en Sylvia Shenouda.

Wat doet de MR?

De MR praat over alles wat met school te maken heeft. Beleidsstukken van de directie of belangrijke besluiten die moeten worden genomen door het bestuur, worden eerst voorgelegd aan de MR. De MR doet meer dan alleen praten. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag serieus moet reageren op elk advies van de MR. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag de goedkeuring nodig heeft van (een geleding van) de MR. Bij instemmingsrecht is er vaak instemming nodig van alle geledingen.

De ouder-/leerlinggeleding en de personeelsgeleding in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Vele bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

Vergaderingen MR

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De MR moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de MR bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. De MR plaatst de agenda hier.

Communicatie MR

De MR communiceert vooral via deze website. Het personeel wordt op de hoogte gehouden door middel van de weekberichten. Ouders, verzorgers en leerlingen kunnen bovendien nieuws van de MR verwachten via de nieuwsbrief van het Bornego College die een aantal keer per jaar uitkomt.

Contact

Heeft u punten waarvan u wilt dat de MR die bespreekt, dan horen wij dat graag van u. Als MR zullen wij dat dan bespreken. U kunt uw bijdrage sturen naar mr@bornego.nl of doorgeven aan een van de vertegenwoordigers namens personeel, ouders of leerlingen.