verlof & verzuim

LEERPLICHT: VERLOF & VERZUIM

Ieder kind van 5 tot 18 jaar is leerplichtig: een kind moet naar school als er onderwijs wordt gegeven. Wij vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen meedoen aan het volledige onderwijsprogramma. Zij mogen nooit zomaar van school wegblijven. Regels rond naar school gaan en verlof zijn vastgelegd in de leerplichtwet.

VERLOF

Soms kan een leerling vanwege een geldige reden toch niet naar school. Hiervoor dient u verlof aan te vragen. Er bestaan twee soorten verlof die u kunt aanvragen voor uw kind. Het eerste is verlof vanwege het bezoek aan een arts of specialist. We vragen u om dit zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen, maar we snappen dat dit soms niet lukt. Dan gaat het vaak om een enkel lesuur of in het geval van een ziekenhuisbezoek om een dag.

Het tweede soort verlof heet bijzonder verlof en kan van toepassing zijn als zich een bijzondere situatie voordoet. Voorbeelden van zo’n bijzonder verlof zijn:

  • vakantieverlof buiten schoolvakantie;
  • een viering van een feest, vanwege godsdienst of levensovertuiging;
  • een verhuizing van uw gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van iemand uit uw gezin of familie;
  • ernstige ziekte van iemand uit uw gezin of familie;
  • overlijden van iemand uit uw gezin of familie;
  • viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks-) jubileum van iemand uit uw gezin of familie.

Verlofaanvraag indienen
Voor het aanvragen van verlof of bijzonder verlof dient u gebruik te maken van een formulier dat op de website van het Bornego College kunt downloaden.

Formulier verlofaanvraag
Indien een leerling enkele uren of een dag niet op school kan zijn vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan een specialist, verzoeken wij u dit te melden via het formulier verlofaanvraag. Dit formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd op de eigen locatie.

Formulier bijzonder verlof
Wilt u bijzonder verlof (meerdere dagen) aanvragen dan kan dit via het formulier aanvraag bijzonder verlof. Op het formulier vindt u tevens een toelichting op bijzonder verlof en de aanvraagprocedure. Graag wijzen wij u erop dat voor iedere leerling afzonderlijk een formulier dient te worden ingevuld.

VERZUIM
Het verzuimbeleid van het Bornego College staat hier vermeld. Het beleid beschrijft de wijze waarop de school handelt, met wie de school samenwerkt en waarom er op een bepaalde wijze wordt gehandeld met betrekking tot verzuim. De handelingen lopen van eenvoudige verzuimregistratie tot het inzetten van verzuimbegeleiding of een aanpassing in de wijze van het aanbieden van onderwijs. Onder verzuim verstaat de school geoorloofd verzuim (ziek, bezoek arts, specialist etc.) en ongeoorloofd verzuim (te laat komen, spijbelen, afwezigheid zonder geldige reden etc.). Verzuim wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (SOMtoday). Zo houdt de school zicht op de verzuimfrequentie en de duur van het verzuim.

Het Bornego College heeft interne afspraken gemaakt over wat zij onder frequent en langdurig verzuim verstaat. Deze afspraken staan vermeld in het werkproces verzuim van de school en zijn conform landelijke wet- en regelgeving en in samenspraak met de jeugdarts en leerplichtambtenaar. Op deze wijze biedt het Bornego College eenduidigheid voor alle betrokkenen.

Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden afwezig is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd verzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden via het landelijke, digitale Verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar beslist of een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school gevestigd is.

Leerplichtambtenaar
Bij veel spijbelen of ernstige gedragsproblemen komt de leerplichtambtenaar in beeld. De leerplichtambtenaar zoekt met de leerling en de school naar een passende oplossing voor diens situatie. Leerplichtambtenaren zijn te bereiken via de gemeente, gemeente Heerenveen: mevrouw I. Koning (0513) 61 75 11.